IOT AWARD 2021

Årets bedste IoT-løsning

Det er med stor fornøjelse, at Nordic IoT Centre ved FORCE Technology og Alexandra Instituttet, den nationale digitale klynge DigitalLead, EOT - Electronics of Tomorrow, Ingeniøren og DI Digital præsenterer en ny pris i Danmark - Årets bedste IoT-løsning.

Formål og baggrund

Med denne pris ønsker vi at sætte fokus på et centralt område i den digitale udvikling af vores samfund og virksomheder: evnen til at skabe eller omforme fysiske objekter til digitale enheder. IoT-løsninger er en af grundstenene i den digitale transformation og dermed grundlaget for gennem digitalisering at øge velfærden, bæredygtigheden og livskvaliteten i samfund og virksomheder til glæde for os alle. 

2021 bliver det første år, hvor vi kårer årets bedste IoT-løsning men ikke det sidste. Hensigten er at skabe en årlig tilbagevendende begivenhed, der kan inspirere og motivere hele det danske IoT-økosystem, det være sig løsningsejerne, slutbrugerne eller IoT-leverandørerne.  
00

days


00

hours


00

minutes


00

seconds


Den samlede tidsplan ser således ud:

  • 1. juni 2021

    Processen for årets IoT-løsning igangsættes med et online event.
  • 2. juli 2021

    Frist for indstilling af løsningskandidater.
  • 9. august 2021

    3 kandidater nomineres og offentliggøres som finalefeltet blandt de indkomne kandidater.
1Hvilke IoT-løsninger kan indstilles til prisen?
For at en løsning kan indstilles til prisen, skal den opfylde en række tekniske krav. De er beskrevet i vejledningsafsnittet. Udover de rent tekniske krav, så gælder følgende:

– Løsningen skal enten være udviklet i Danmark eller taget i anvendelse i Danmark

– Løsningen må ikke tidligere have været blandt de 3 nominerede kandidater til ”Årets bedste IoT-løsning”

– Løsningen skal som minimum have været i fuld drift i 3 måneder på datoen for indstillingen, dvs. i drift i 3 måneder inden 2. juli 2021

Da 2021 bliver det første år for prisen, så er IoT-løsninger, der har flere år på bagen også velkomne til at deltage.
2Hvem kan indstille kandidater til årets bedste IoT-løsning?
En IoT-løsning vil typisk have en ejer, dvs. en virksomhed, der har drevet og finansieret udviklingen af IoT-løsningen – ligesom der vil være en række kunder/brugere af løsningen. For at udvikle løsningen har ejeren gjort brug af ofte flere forskellige IoT-leverandører i IoT-økosystemet.

Alle 3 parter – ejeren, brugerne og leverandørerne – kan indstille en IoT-løsning som kandidat til året IoT-løsning. Det forventes dog, at såvel brugere som leverandører bliver enige med ejeren om at indstille løsningen som kandidat.

Ved kåringen vil ejeren af IoT-løsningen, og op til 3 IoT-leverandører, modtage prisen som årets bedste IoT-løsning. Dvs. både ejeren og de primære leverandører af IoT-løsningen kåres som vindere.
3Hvilke kriterier bedømmes IoT-løsningerne efter? 
Løsningerne bedømmes efter den effekt, som de har skabt – for brugerne og/eller ejeren. Der arbejdes med 3 overordnede typer af værdi: 

– Øget bæredygtighed 

– Øget produktivitet/omsætning

– Bedre velfærd/livskvalitet 

Den øgede bæredygtighed kan antage mange former: mindre udledning, mindre spild og affald, mindre råstofforbrug, mere genbrug, øget cirkularitet, mere miljøvenligt, mere klimavenligt, osv. Denne gevinst kan både være for ejeren selv, for brugerne, det omkringliggende samfund eller flere af disse. 

Den økonomiske forbedring kan også komme mange steder fra: øget produktivitet, mere udnyttelsesgrad, mere effektivitet, omkostningsbesparelser, øget produktomsætning, nye indtægtskilder som f.eks. service, mv. Den økonomiske forbedring kan både komme ejeren og kunden/brugerne til gode.

Den bedre livskvalitet har fokus på de personer, der berøres af IoT-løsning – enten internt hos ejeren, blandt brugerne eller i samfundet som sådan. Her kan være tale om: øget tryghed, bedre service, mindre støj, bedre luft- eller vandkvalitet, øget brugssikkerhed, nemmere og bedre brug, tidsbesparelser mv.

En IoT-løsning vil naturligvis også kunne levere værdi indenfor alle tre områder. 

Det er vigtigt, at indstillingen i så høj grad som muligt forsøger at kvantificere den skabte værdi. Det kan være i økonomiske termer, i samfundsmæssige termer, i berørte personer, e.l. 

Dommerkomiteen vil naturligvis stå overfor en vanskelig opgave, når den skal sammenligne på tværs af de 3 typer af værdi. Der er derfor udarbejdet et bedømmelsessystem, hvor værdiskabelsen på tværs af de tre typer kan sammenlignes. Men der vil naturligvis altid være en grad af kvalitativ vurdering i dommerkomiteens arbejde. Derfor er det også en bred og meget kompetent dommerkomite, der skal bedømme de indstillede løsninger.
4Hvem er med i dommerkomitéen? 
Dommerkomiteen består af del af repræsentanter for de involverede organisationer, dels af eksterne personer med stor indsigt i IoT-området og digitaliseringen af virksomheder og samfund. Komitéen består i 2021 af følgende medlemmer: 

– Anders Struwe Mynster, FORCE Technology og leder af Nordic IoT Centre (formand) 

– Carolina Benjaminsen, adm. dir. for DigitalLead (næstformand) 

– Rikke Hougaard Zeberg, branchedirektør i DI Digital 

– Jacob Høffer Larsen, specialkonsulent, Digitalisering og Teknologi, KL

– Mirko Presser, lektor ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Aarhus Universitet

– Laurids Hovgaard, journalist på Ingeniøren med speciale i digitale teknologier

Dommerkomiteen er både ansvarlig for udvælgelsen af de 3 slutkandidater samt kåringen af den endelige vinder.  
5Hvem skal man kontakte med spørgsmål? 
Der er udpeget en priskomité, der har ansvaret for indholdet i og afviklingen af ”Årets IoT-løsning 2021”. Hvis man har spørgsmål eller ønsker yderligere information om årets IoT-løsning, kan man kontakte medlemmerne i komitéen:  

– Lennart O. Larsen, FORCE Technology, lol@force.dk, 4262 7857

– Berit Brendborg, DigitalLead, bbb@digitallead.dk, 2286 9891

– Christina Rosenlund, EOT, cro@mch.dk, 9926 9858

Du kan kontakte alle tre med ethvert spørgsmål eller informationsbehov. De vil sørge for, at du får svar fra rette vedkommende afhængig af din henvendelse. 
 

Vejledning ansøgningsproces

Herunder beskrives de formelle krav, hvis man ønsker at ansøge om at blive årets IoT-løsning 2021. 
1Krav til IoT-løsningen 
For at komme i betragtning som årets IoT-løsning, så skal selve den tekniske løsning opfylde en række krav. 

  For det første skal løsningen reelt være en IoT-løsning, hvilket vil sige den som minimum skal opfylde følgende krav: 

  – Indeholde en sensor- og elektronikdel, der enten opsamler data og/eller bruges til at styre løsningen med. 

– Indeholde en software og/eller databehandlingsdelen, der interagerer med sensor- og elektronikdelen 

– Delenes interaktion baserer sig på IP-baseret kommunikationsteknologi. Dvs. de netværksopkoblede komponenter identificerer sig overfor hinanden med en IP-adresse. 

  – Løsningen skal enten være udviklet i Danmark eller taget i anvendelse i Danmark 

– Løsningen må ikke tidligere have været blandt de 3 nominerede kandidater til ”Årets bedste IoT-løsning” 

– Løsningen skal som minimum have været i fuld drift i 3 måneder på datoen for indstillingen, dvs. i drift i 3 måneder inden 2. juli 2021 

Hvis man er tvivl om, hvorvidt ens IoT-løsning opfylder ovenstående krav, så kan man kontakte organisationskomitéen for en forudgående vurdering. 
2Frist for ansøgning om deltagelse 
For at løsningen kan komme i betragtning som årets IoT-løsning, skal ansøgningen være sendt senest 2. juli 2021 kl. 16.00. 
3Format for ansøgning
Indstillingen sker ved at udfylde ansøgningsskemaet online som du finder nedenfor.

Som en hjælp til ansøger, kan du downloade et tomt skema i Word-format ved at klikke på 'Download skema', udfylde det offline og derefter udfylde ansøgningen online. Når du har udfyldt formularen, trykker du på knappen ‘Send'. Herefter vil du modtage en bekræftelse på mail.

Udfyld ansøgningsskemaet omhyggeligt. Jo bedre løsningen er beskrevet, jo bedre muligheder har vi for at bedømme den, og jo større chancer har I for at ende blandt de nominerede.

Det er vigtigt, at besvarelserne er tilstrækkeligt detaljerede til, at vi kan vurdere løsningen, men samtidigt også vigtigt at I holder jer indenfor de angivne tekstomfang.

Ansøgningsskema